سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

بگوینده گفت این بداندیش مرد

چنین با من آویخت اندر نبردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - بگوینده گفت این بداندیش مرد

f',dkni 'tj hdk fnhknda lvn

]kdk fh lk H,doj hknv kfvn

تعداد ابیات منتشر شده : 510135