سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

سپهبد بکژی نگیرد فروغ

زبان خیره پرتاب و دل پر دروغآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - سپهبد بکژی نگیرد فروغ

s\ifn f;Vd k'dvn tv,y

cfhk odvi \vjhf , ng \v nv,y

تعداد ابیات منتشر شده : 510135