سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

گر ایدونک رایش نبردست و بس

جز از من نبرد ورا هست کسآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - گر ایدونک رایش نبردست و بس

'v hdn,k; vhda kfvnsj , fs

[c hc lk kfvn ,vh isj ;s

تعداد ابیات منتشر شده : 510120