سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

تهمتن بجایست و گیو دلیر

که پیکار جویند با پیل و شیرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - تهمتن بجایست و گیو دلیر

jiljk f[hdsj , 'd, ngdv

;i \d;hv [,dkn fh \dg , adv

تعداد ابیات منتشر شده : 510120