سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

اگر شاه با شاه جوید نبرد

چرا باید این دشت پرمرد کردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - اگر شاه با شاه جوید نبرد

h'v ahi fh ahi [,dn kfvn

]vh fhdn hdk naj \vlvn ;vn

تعداد ابیات منتشر شده : 510165