سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

نباشد مرا با تو زین بیش جنگ

ببینی کنون روز تاریک و تنگآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - نباشد مرا با تو زین بیش جنگ

kfhan lvh fh j, cdk fda [k'

ffdkd ;k,k v,c jhvd; , jk'

تعداد ابیات منتشر شده : 510135