سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

فرستاد برگشت و آمد چو باد

شنیده سراسر برو کرد یادآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - فرستاد برگشت و آمد چو باد

tvsjhn fv'aj , Hln ], fhn

akdni svhsv fv, ;vn dhn

تعداد ابیات منتشر شده : 510165