سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

پر از درد شد جان افراسیاب

نکرد ایچ بر جنگ جستن شتابآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - پر از درد شد جان افراسیاب

\v hc nvn an [hk htvhsdhf

k;vn hd] fv [k' [sjk ajhf

تعداد ابیات منتشر شده : 510165