سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

سپه را بجنگ اندر آورد شاه

بجنبید ناچار دیگر سپاهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - سپه را بجنگ اندر آورد شاه

s\i vh f[k' hknv H,vn ahi

f[kfdn kh]hv nd'v s\hi

تعداد ابیات منتشر شده : 510135