سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

گرفتند ژوپین و خنجر بکف

کشیدند لشکر سه فرسنگ صفآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - گرفتند ژوپین و خنجر بکف

'vtjkn V,\dk , ok[v f;t

;adnkn ga;v si tvsk' wt

تعداد ابیات منتشر شده : 510120