سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

کسی را نبد بر تن خویش مهر

بقیر اندر اندود گفتی سپهرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - کسی را نبد بر تن خویش مهر

;sd vh kfn fv jk o,da liv

frdv hknv hkn,n 'tjd s\iv

تعداد ابیات منتشر شده : 510120