سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

ز سرها همی ترگها برگرفت

بماند اندران شاه ترکان شگفتآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - ز سرها همی ترگها برگرفت

c svih ild jv'ih fv'vtj

flhkn hknvhk ahi jv;hk a'tj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165