سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

بجانش پر از بیم گریان بدم

ز درد جداییش بریان بدمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - بجانش پر از بیم گریان بدم

f[hka \v hc fdl 'vdhk fnl

c nvn [nhdda fvdhk fnl

تعداد ابیات منتشر شده : 508575