سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

بدان تا ببینم سر چاه را

بدان روشنی بسپرم راه راآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - بدان تا ببینم سر چاه را

fnhk jh ffdkl sv ]hi vh

fnhk v,akd fs\vl vhi vh

تعداد ابیات منتشر شده : 510165