سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

بهنگام پرسش ز من کردگار

بپرسد ازین گردش روزگارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - بهنگام پرسش ز من کردگار

fik'hl \vsa c lk ;vn'hv

f\vsn hcdk 'vna v,c'hv

تعداد ابیات منتشر شده : 508575