سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

شد از کار آن کشتگان خسته دل

بدان درد بنهاد پیوسته دلآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - شد از کار آن کشتگان خسته دل

an hc ;hv Hk ;aj'hk osji ng

fnhk nvn fkihn \d,sji ng

تعداد ابیات منتشر شده : 508620