سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

کسی را کجا پروراند بناز

برآید برو روزگار درازآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - کسی را کجا پروراند بناز

;sd vh ;[h \v,vhkn fkhc

fvHdn fv, v,c'hv nvhc

 • جستجوی جمشید در حافظ
 • جستجوی امید در حافظ
 • جستجوی اصل در مولوی
 • جستجوی ز دلبری نتوان لاف زد به اسانی در حافظ
 • جستجوی مجنون در سعدی
 • جستجوی فدای در سعدی
 • جستجوی جعد در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در سعدی
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی بنفش در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 509490