سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

که این را بر شاه ایران برید

بدان کاو دهد هر دو فرمان بریدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - که این را بر شاه ایران برید

;i hdk vh fv ahi hdvhk fvdn

fnhk ;h, nin iv n, tvlhk fvdn

 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی برخیز در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در سعدی
 • جستجوی طلب در همه ی آثار
 • جستجوی جان در همه ی آثار
 • جستجوی اسرار در حافظ
 • جستجوی عمر گرانمایه در پروین اعتصامی
 • جستجوی نابود در همه ی آثار
 • جستجوی خالی در همه ی آثار
 • جستجوی اگر دستم رسد برچرخ گردون در باباطاهر
 • تعداد ابیات منتشر شده : 507630