سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

ز دیده ببارید خوناب زرد

لب رادمردان پر از باد سردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - ز دیده ببارید خوناب زرد

c ndni ffhvdn o,khf cvn

gf vhnlvnhk \v hc fhn svnتعداد ابیات منتشر شده : 285739