سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

چنان بد همه شهرها تا به چاچ

تو گفتی عروسیست باطوق و تاجآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - چنان بد همه شهرها تا به چاچ

]khk fn ili aivih jh fi ]h]

j, 'tjd uv,sdsj fhx,r , jh[


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287561