سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

چنین تا به قچقار باشی براند

فرود آمد آنجا و چندی بماندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - چنین تا به قچقار باشی براند

]kdk jh fi r]rhv fhad fvhkn

tv,n Hln Hk[h , ]knd flhkn


 • جستجوی خاک در همه ی آثار
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی امید در شهریار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی رفتن در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در فردوسی
 • جستجوی گل خوش بوی در سعدی
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی اگر دشمن آید برت عذر خواه در همه ی آثار
 • جستجوی چشم در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285442