سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

بیاراسته چار پیل سپید

سپه را همه داد یکسر نویدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - بیاراسته چار پیل سپید

fdhvhsji ]hv \dg s\dn

s\i vh ili nhn d;sv k,dnتعداد ابیات منتشر شده : 285727