سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

ابا تخت زرین سه پیل دگر

صد از ماه رویان زرین کمرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - ابا تخت زرین سه پیل دگر

hfh joj cvdk si \dg n'v

wn hc lhi v,dhk cvdk ;lv


 • جستجوی چاره در همه ی آثار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی فریاد در همه ی آثار
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287561