سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

سپاهی بران سان که گفتی سپهر

بیاراست روی زمین را به مهرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - سپاهی بران سان که گفتی سپهر

s\hid fvhk shk ;i 'tjd s\iv

fdhvhsj v,d cldk vh fi liv


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287573