سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

صد اسپ گرانمایه با زین زر

به دیبا بیاراسته سر به سرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - صد اسپ گرانمایه با زین زر

wn hs\ 'vhklhdi fh cdk cv

fi ndfh fdhvhsji sv fi sv


 • جستجوی چاره در همه ی آثار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی فریاد در همه ی آثار
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287561