سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

سیاووش بشنید کامد سپاه

پذیره شدن را بیاراست شاهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - سیاووش بشنید کامد سپاه

sdh,,a fakdn ;hln s\hi

\bdvi ank vh fdhvhsj ahi


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287573