سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

درفش سپهدار پیران بدید

خروشیدن پیل و اسپان شنیدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - درفش سپهدار پیران بدید

nvta s\inhv \dvhk fndn

ov,adnk \dg , hs\hk akdn


 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی فریاد در همه ی آثار
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287561