سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

بشد تیز و بگرفتش اندر کنار

بپرسیدش از نامور شهریارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - بشد تیز و بگرفتش اندر کنار

fan jdc , f'vtja hknv ;khv

f\vsdna hc khl,v aivdhvتعداد ابیات منتشر شده : 285465