سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

بدو گفت کای پهلوان سپاه

چرا رنجه کردی روان را به راهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - بدو گفت کای پهلوان سپاه

fn, 'tj ;hd \ig,hk s\hi

]vh vk[i ;vnd v,hk vh fi vhi


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287561