سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

ستایش کنم پیش یزدان نخست

چو دیدم ترا روشن و تندرستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - ستایش کنم پیش یزدان نخست

sjhda ;kl \da dcnhk kosj

], ndnl jvh v,ak , jknvsj


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287573