سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

یکی تیر زد بر میان نشان

نهاده بدو چشم گردنکشانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - یکی تیر زد بر میان نشان

d;d jdv cn fv ldhk kahk

kihni fn, ]al 'vnk;ahk


 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی شکستن در همه ی آثار
 • جستجوی سفر در خاقانی
 • جستجوی می در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی ز رفتن تو من از عمر بی نصیب شدم در صائب تبریزی
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331630