سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

کسی کاو به زندان و بند منست

گشادنش درد و گزند منستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - کسی کاو به زندان و بند منست

;sd ;h, fi cknhk , fkn lksj

'ahnka nvn , 'ckn lksj

تعداد ابیات منتشر شده : 508575