سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

بدو گفت کای یادگار مهان

پسندیده و ناسپرده جهانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - بدو گفت کای یادگار مهان

fn, 'tj ;hd dhn'hv lihk

\skndni , khs\vni [ihkتعداد ابیات منتشر شده : 327384