سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

به دادار کاو این جهان آفرید

سپهر و دد و دام و جان آفریدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - به دادار کاو این جهان آفرید

fi nhnhv ;h, hdk [ihk Htvdn

s\iv , nn , nhl , [hk Htvdnتعداد ابیات منتشر شده : 327355