سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

بهر یک ازیشان ز ما سیصدست

به آوردگه خواب و خفتن بدستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - بهر یک ازیشان ز ما سیصدست

fiv d; hcdahk c lh sdwnsj

fi H,vn'i o,hf , otjk fnsjتعداد ابیات منتشر شده : 407797