سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

هلا تیغ و گوپالها برکشید

سپرهای چینی بسر در کشیدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - هلا تیغ و گوپالها برکشید

igh jdy , ',\hgih fv;adn

s\vihd ]dkd fsv nv ;adnتعداد ابیات منتشر شده : 407782