سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

سواری چنین کز شما دیده ام

ز کنداوران هیچ نشنیده امآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - سواری چنین کز شما دیده ام

s,hvd ]kdk ;c alh ndni hl

c ;knh,vhk id] kakdni hlتعداد ابیات منتشر شده : 407782