سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

فراوان ز گودرزیان کشته مرد

شده خاک بستر بدشت نبردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - فراوان ز گودرزیان کشته مرد

tvh,hk c ',nvcdhk ;aji lvn

ani oh; fsjv fnaj kfvnتعداد ابیات منتشر شده : 407811