سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

چو بشنید گودرز کشواد تفت

شب تیره از کوه خارا برفتآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - چو بشنید گودرز کشواد تفت

], fakdn ',nvc ;a,hn jtj

af jdvi hc ;,i ohvh fvtj

تعداد ابیات منتشر شده : 478466