سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

بفرمود تا طوس بربست کوس

بیاراست لشکر چو چشم خروسآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - بفرمود تا طوس بربست کوس

ftvl,n jh x,s fvfsj ;,s

fdhvhsj ga;v ], ]al ov,s

 • جستجوی خاقانی در خاقانی
 • جستجوی جای خالی در همه ی آثار
 • جستجوی زمانه در فردوسی
 • جستجوی دو دلم در سعدی
 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی پری در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 474612