سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

یکی نامه هر یک به چنگ اندرون

نوشته به درد دل از آب خونآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - یکی نامه هر یک به چنگ اندرون

d;d khli iv d; fi ]k' hknv,k

k,aji fi nvn ng hc Hf o,k

تعداد ابیات منتشر شده : 466260