سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

به کام تو شد روی گیتی همه

شبانی و گردنکشان چون رمهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - به کام تو شد روی گیتی همه

fi ;hl j, an v,d 'djd ili

afhkd , 'vnk;ahk ],k vliتعداد ابیات منتشر شده : 206512