سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

نگه کرد رستم بدان سرافراز

بدان چنگ و یال و رکیب درازآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - نگه کرد رستم بدان سرافراز

k'i ;vn vsjl fnhk svhtvhc

fnhk ]k' , dhg , v;df nvhc

تعداد ابیات منتشر شده : 510165