سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

بدو گفت گودرز کاکنون چه سود

که از روی گیتی برآری تو دودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - بدو گفت گودرز کاکنون چه سود

fn, 'tj ',nvc ;h;k,k ]i s,n

;i hc v,d 'djd fvHvd j, n,nتعداد ابیات منتشر شده : 251627