سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

ورا بد جهان سالیان پانصد

نیفکند یک روز بنیاد بدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - ورا بد جهان سالیان پانصد

,vh fn [ihk shgdhk \hkwn

kdt;kn d; v,c fkdhn fn

 • جستجوی زمانه در فردوسی
 • جستجوی دو دلم در سعدی
 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی پری در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی نه سیم نه دل نه یار داریم در همه ی آثار
 • جستجوی دست طمع چو پيش كسان ميكني دراز در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 474657