سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

سوی زابلستان نهادند روی

نظاره برو بر همه شهر و کویآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - سوی زابلستان نهادند روی

s,d chfgsjhk kihnkn v,d

kzhvi fv, fv ili aiv , ;,d


 • جستجوی آزموده را آزمودن خطاست در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی می در همه ی آثار
 • جستجوی لاله خال در محتشم کاشانی
 • جستجوی محنت در همه ی آثار
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی اختیار در همه ی آثار
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 334748