سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

بفرمود کاین نزد ایشان برید

کسی را مگوئید و پنهان بریدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - بفرمود کاین نزد ایشان برید

ftvl,n ;hdk kcn hdahk fvdn

;sd vh l',ئdn , \kihk fvdn

تعداد ابیات منتشر شده : 507660