سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

خم اندر خم و مار بر مار بر

بران غبغبش نار بر نار برآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - خم اندر خم و مار بر مار بر

ol hknv ol , lhv fv lhv fv

fvhk yfyfa khv fv khv fvتعداد ابیات منتشر شده : 367907