سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

ازین هر سه گوهر بود مایه دار

که زیبا بود خلعت کردگارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - ازین هر سه گوهر بود مایه دار

hcdk iv si ',iv f,n lhdi nhv

;i cdfh f,n oguj ;vn'hvتعداد ابیات منتشر شده : 373712