سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

ندیدم کسی را که دلشاد بود

توانگر بد و بومش آباد بودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - ندیدم کسی را که دلشاد بود

kndnl ;sd vh ;i ngahn f,n

j,hk'v fn , f,la Hfhn f,n


 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی فراق در عنصری
 • جستجوی یار در شهریار
 • جستجوی خاک در فردوسی
 • جستجوی بیا عقل در عبید زاکانی
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712